تاریخ امروز : ۳ خرداد ۱۳۹۸
سخن : حوادث چون روزها سپری می شوند.