تاریخ امروز : ۱ فروردین ۱۳۹۸
سخن : ارزش انسان به افکار و باورهای اوست