تاریخ امروز : ۲۷ آبان ۱۳۹۷
سخن : هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.