تاریخ امروز : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.(گالیله)