تاریخ امروز : ۴ اسفند ۱۳۹۶
سخن : عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
1