تاریخ امروز : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
سخن : آیا او (خدا) برای بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم)
1