تاریخ امروز : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
سخن : خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.