تاریخ امروز : ۲۸ مهر ۱۳۹۷
سخن : کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.