تاریخ امروز : ۲۷ آذر ۱۳۹۷
سخن : گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.