تاریخ امروز : ۴ اسفند ۱۳۹۶
سخن : هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
1