تاریخ امروز : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
سخن : هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)