تاریخ امروز : ۲ مهر ۱۳۹۷
سخن : تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
1