تاریخ امروز : ۴ اسفند ۱۳۹۶
سخن : دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند (کوروش کبیر)
1