تاریخ امروز : ۲۷ آبان ۱۳۹۷
سخن : لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.