تاریخ امروز : ۳ تیر ۱۳۹۷
سخن : گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
1