تاریخ امروز : ۳ تیر ۱۳۹۷
سخن : آیا او (خدا) برای بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم)
1