تاریخ امروز : ۳ خرداد ۱۳۹۸
سخن : گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.