تاریخ امروز : ۱ فروردین ۱۳۹۸
سخن : کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.