تاریخ امروز : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
سخن : گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.