تاریخ امروز : ۱ فروردین ۱۳۹۸
سخن : هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.