تاریخ امروز : ۲ مهر ۱۳۹۷
سخن : ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
1