تاریخ امروز : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)