تاریخ امروز : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.