تاریخ امروز : ۴ اسفند ۱۳۹۶
سخن : کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
1