تاریخ امروز : ۲۸ مهر ۱۳۹۷
سخن : حوادث چون روزها سپری می شوند.