تاریخ امروز : ۳ خرداد ۱۳۹۸
سخن : هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقاً داشته ایم و حالا داریم.