تاریخ امروز : ۲۸ مهر ۱۳۹۷
سخن : ارزش انسان به افکار و باورهای اوست