تاریخ امروز : ۴ اسفند ۱۳۹۶
سخن : آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند .
1