تاریخ امروز : ۲ مهر ۱۳۹۷
سخن : در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
1