تاریخ امروز : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
سخن : اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.