تاریخ امروز : ۳ تیر ۱۳۹۷
سخن : کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
1