تاریخ امروز : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
سخن : ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
1