تاریخ امروز : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
سخن : حوادث چون روزها سپری می شوند.